Nieuws

Onderwijs blijft de belangrijkste hefboom om Brussel te veranderen
Tussenkomst – Vlaamse Gemeenschapscommissie - Begroting 2020


 Mijnheer de Voorzitter,

Geachte Collegeleden,

Beste collega’s,

 

 Mevrouw de Collegevoorzitter, ik wens u eerst en vooral, samen met de andere leden van het College, te feliciteren met indienen van uw eerste begroting. Het is daarenboven de 20ste begroting van de VGC, op rij, in evenwicht. U bewandelt daarmee hetzelfde budgettair orthodoxe pad van de vorige collegevoorzitter, collega Vanhengel.

 

Maar net zoals de voorbije jaren ook steeds meer het geval was, wordt dit evenwicht bereikt door voorafnames op een mogelijk positief resultaat van het lopende begrotingsjaar, alsook door het inbrengen van positieve saldi van vorige begrotingsjaren.

De begrotingen zijn dus in evenwicht, maar structureel zit de VGC toch met een budgettaire uitdaging. Daarbij mag de impact van het niet of onvoldoende aanpassen aan de koopkracht van sommige van onze dotaties, in het verleden maar ook in 2020, niet worden onderschat.

 

In het begrotingsdocument kan men alvast vaststellen dat het aandeel van de rechtstreekse financiering van de VGC door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook door de federale overheid, in absolute cijfers, de voorbije 4 jaar sterker is toegenomen dan de rechtstreekse financiering van de VGC door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Tijdens de bespreking in de commissie, mevrouw de collegevoorzitter, gaf u alvast aan dat omwille van de timing van de opmaak van deze begroting er nog geen of onvolledig rekening kon worden gehouden met de besparingen vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent dat u allicht bij de eerste begrotingswijziging van 2020 een budgettair moeilijkere oefening zal moeten maken en we pas dan de effecten zullen zien van de verschillende besparingen.

 

Ik hoop alvast dat deze besparingen niet eenvoudigweg worden doorgeschoven naar het werkveld, maar dat er ook een grondige efficiëntie-oefening wordt gemaakt binnen alle onderdelen van de VGC waarbij het management van onze administratie mee wordt betrokken en vooral wordt geresponsabiliseerd. Het lijkt mij evident dat bij een dergelijke oefening wordt gekeken waar middelen kunnen verschuiven, middelen (in functie van de kerntaken en maatschappelijke noden) bijkomend worden ingezet en vervolgens ook wordt nagegaan waar al dan niet automatische groeipaden kunnen worden gemilderd.

 

Als we met z’n allen inspanningen leveren, creëren we de nodige hefbomen en handvaten om een antwoord te bieden op heel wat noden en uitdagingen in ons gewest.

 

Collega’s,

 

Dit nieuwe college legt een stevig stuk voor.

 Een exploitatiebegroting van ruim 194 miljoen EUR en daarbovenop voor meer dan 85 miljoen EUR aan investeringen. Het huidige budget meegeteld, voorzag de VGC, de voorbije 4 jaar, voor ruim 329 miljoen EUR aan investeringen. We mogen dan wel een kleine overheid zijn, maar onze inspanningen op het vlak van investeringen mogen zeker gezien worden.

 Er wordt opnieuw sterk geïnvesteerd in top onderwijsinfrastructuur. Niet alleen in gebouwen maar ook in materiaal. In 2020 voor ruim 68 miljoen EUR. In 2019 voor 63,5 miljoen EUR. Het doet ons als Open Vld fractie plezier dat Minister Gatz, net zoals zijn voorganger, een prioriteit blijft maken van investeringen in het Brussels  Nederlandstalig onderwijs.

En terecht beste collega’s, want ons onderwijs blijft de belangrijkste hefboom om Brussel te veranderen. Scholen zijn knooppunten van verbinding: voor de buurt en de stad, tussen talen, gemeenschappen en individuele burgers. Het is via ons onderwijs dat onze ketjes in contact komen met ons cultureel en sportief aanbod.

 

Naast onderwijs worden er uiteraard  ook middelen vrijgemaakt voor een aantal nieuwe beleidsimpulsen in de diverse beleidsdomeinen. In het kader van de verdere uitrol van verschillende IT-projecten is het duidelijk, mevrouw de collegevoorzitter, dat er op het vlak van het personeelsbeheer en het financieel beheer verdere stappen zullen worden gezet naar meer informatisering en automatisering waarbij, vooral op het vlak van de begroting, het doelstelling-geïnformeerd begroten in deze bestuursperiode aan belang zal winnen. Samen met een meerjarenplan, en een burger/werkveldbevraging, zal het nog duidelijker worden wat de beleidsdoelstellingen van de VGC zijn, hoe ze geconcretiseerd worden en welke middelen hiermee gepaard gaan.

 Meneer de Voorzitter, ik concludeer.

 De VGC is met de jaren uitgegroeid tot een baken van stabiliteit in ons gewest. Ook in 2020 zal dit niet anders zijn.

 Ofschoon dit College nog voor een moeilijke begrotingsuitdaging staat in het voorjaar van 2020, het is alvast duidelijk dat met deze begroting wordt gezorgd voor een eerste concretisering van het nieuwe bestuursakkoord, met duidelijke beleidskeuzes en een aantal nieuwe beleidsimpulsen.

 

 

Khadija Zamouri

Volksvertegenwoordiger